“ZİYARETÇİ” AYDINLATMA METNİ

KOÇYİĞİT MEDİKAL

( Koçyiğit Medikal Estetik San. Tic. Ltd. Şti.)

 

“ZİYARETÇİ” AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni; 6698 sayılı Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Koçyiğit Medikal Estetik San. Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

1-Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; veri sorumlusu Koçyiğit Medikal Estetik San. Tic. Ltd. Şti. (“KOÇYİĞİT MEDİKAL”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan amaçlarla işlenebilecektir.

  • Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri (Güvenlik Kamerası Bilgileri)

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

KOÇYİĞİT MEDİKAL tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere neden açıkladığınızı içeren aşağıda belirtilen amaçlarla, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

  • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
  • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini,
  • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ilgisine göre; KOÇYİĞİT MEDİKAL tarafından, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, KOÇYİĞİT MEDİKAL tarafından güvenlik kameraları aracılığıyla toplanmaktadır. Hizmet binamız içerisindeki giriş kapısı ve koridorlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

5-İlgili Kişilerin Hakları İçin KOÇYİĞİT MEDİKAL’a Başvuru

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; info@kocyigitmedikal.com.tr     e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Cevızlı Mah. Güvenlı Sk. B Blok No: 10 B MALTEPE/ISTANBUL adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu KOÇYİĞİT MEDİKAL olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KOÇYİĞİT MEDİKAL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme